Логотип
Аудиторський звіт за 2011 год

Аудиторський висновок (звіт) за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності та річних звітних даних кредитної спілки ІСТОК за рік, що закінчився 31.12.2011р.

Членам Кредитної спілки «ІСТОК»

Можливим користувачам фінансової звітності КС «ІСТОК»

1. Адресат - Кредитна спілка ІСТОК

2. Основні відомості про аудитора (аудиторську фірму)

2.1. Назва: Фірма „Трансаудит" у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю

2.2. Дата та номер видачі свідоцтва про внесення до державного реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги: свідоцтво за № 1463 видано відповідно до рішення Аудиторської палати України від 26.01. 2001 р. № 98 та чинне до 30.11. 2015 р.

3. Основні відомості про кредитну спілку

3.1. Повна назва – кредитна спілка ІСТОК

3.2. Код за ЄДРПОУ – 26364449

3.3. Місцезнаходження – дорога Фонтанська 16/8 офіс 9, м. Одеса, 65049, тел. (80482) 357117

3.4. Дата державної реєстрації – 10.03. 2003 р.

3.5. Номери, серії, дати видачі, термін дії ліцензій на здійснення діяльності:

  • ліцензія на здійснення діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів крім внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки серія АВ № 446381 від 24.02.2009р., термін дії ліцензії з 01.03.2009р. по 01.03.2012р.;
  • ліцензія на здійснення діяльності кредитної спілки по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки серія АВ № 446296 від 26.04.2010р., термін дії ліцензії з 15.08.2010р. по 15.08.2013р.

4. Опис перевіреної фінансової інформації

Метою цього аудиту є підтвердження фінансової звітності та річних звітних даних спілки за 2011 рік (балансу та звітних даних про склад активів та пасивів спілки станом на 31.12. 2011 р.) в зв‘язку з потребою в поданні та оприлюдненні регулярної інформації. Тому для аудиту використовувалися дані первинного обліку, договірна та інвентаризаційна документація, реєстри бухгалтерського та оперативного обліку, а також квартальні та річна фінансова звітність та звітні дані.

5. Відповідальність

Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо зазначеної фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Аудит здійснено відповідно до положень Міжнародних стандартів аудиту, які вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих перекручень та викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум і їх розкриття і фінансовій звітності. Вибір процедур визначається судженням аудитора, включно щодо оцінки ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. З метою застосування цих чи інших процедур при виконанні оцінки ризиків аудитором досліджуються заходи внутрішнього контролю, пов’язані з складанням та достовірним поданням акціонерним товариством фінансової звітності, що надає достовірну та справедливу інформацію. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність виконаних управлінським персоналом облікових оцінок та оцінку загального подання фінансової звітності.

6. Відповідність встановленим вимогам річних звітних даних спілки

Діяльність спілки відповідала вимогам чинного законодавства та нормативно-правових приписів та ліцензій, що їх мала ІСТОК. Інформація в річних звітних даних (в усіх додатках) узгоджується з інформацією в балансі, звітності про фінансові результати, власний капітал, рух грошових коштів, а також примітках до річної фінансової звітності.

З аналізу показників фінансово-господарської діяльності спілки випливає висновок про задовільність фінансового стану спілки.

Фірма „Трансаудит" у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю.