Логотип
Аудиторський звіт за 2012 год

Аудиторський висновок (звіт) за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності та річних звітних даних кредитної спілки „ІСТОК“1. Адресат Кредитна спілка „ІСТОК“

2. Основні відомості про аудитора (аудиторську фірму)

2.1. Назва: Фірма „Трансаудит" у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю

2.2. Дата та номер видачі свідоцтва про внесення до державного реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги: свідоцтво за № 1463 видано відповідно до рішення Аудиторської палати України від 26.01. 2001 р. № 98 та чинне до 30.11. 2015 р.

2.3. Інформація про незалежних аудиторів, що брали участь в аудиторській перевірці: Бейгельзімер Марк Гдальєвич, сертифікат АПУ серії А № 000501 від 29.11. 2004 р. терміном дії до 30.11. 2014 р.; свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ А 000371, чинне до 30.11. 2014 р., поштова адреса: абонентська скринька 10, м. Одеса, 65026, тел. (0661) 370872, факс (0487) 373764, e-mail tau@te.net.ua

3. Основні відомості про кредитну спілку

3.1. Повна назва – кредитна спілка „ІСТОК“

3.2. Код за ЄДРПОУ – 26364449

3.3. Місцезнаходження – дорога Фонтанська 16/8 офіс 9, м. Одеса, 65049, тел. (80482) 357117, електронна пошта dronova@ks-istok.com.

3.4. Дата державної реєстрації – 10.03. 2003 р.

3.5. Дата внесення змін до установчих документів – 20.07. 2004 р., 08.07. 2008 р., 26.11. 2009 р., 23.09. 2011 р.

3.6. Номери, серії, дати видачі, термін дії ліцензій на здійснення діяльності:

  • ліцензія на здійснення діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів крім внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки серія АВ № 446381 від 24.02.2009р. (дата переоформлення у зв’язку зі зміною місцезнаходження 23.12.2009р.), термін дії ліцензії з 01.03.2009р. по 01.03.2012р.;
  • ліцензія на здійснення діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів крім внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки серія АВ № 614804 від 26.01.2012р. , термін дії ліцензії з 02.03.2012р. по 02.03.2015р.
  • ліцензія на здійснення діяльності кредитної спілки по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки серія АВ № 446296 від 26.04.2010р. термін дії ліцензії з 15.08.2010р. по 15.08.2013р.

4. Достовірність, повнота і відповідність чинному законодавству та встановленим вимогам річної фінансової звітності

4.1. Початкові залишки

Аудитором досліджені питання, сформульовані Міжнародним стандартом аудиту 510 „Перше завдання – залишки на початок періоду” і зроблено висновок, що, оскільки попередню аудиторську перевірку спілки робила фірма „Трансаудит” (висновок від 09.02. 2012 р.), яка підтвердила прикінцеві (2011 р.) залишки, то тотожні їм початкові (2012 р.) залишки по рахунках спілки вбачаються достовірними.

4.2. Думка щодо стану бухгалтерського обліку

Бухгалтерський облік та фінансова звітність спілки були повними, відповідали вимогам Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, чинним національним положенням (стандартам) бухгалтерського обліку, діючій в звітному році обліковій політиці товариства (наказ від 25.12. 2011 р.). Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій були первинні документи; інформацію, що міститься в них, систематизовано на рахунках бухгалтерського обліку методом подвійного запису.

Показники в звітних формах спілки узгоджені відповідно до Методичних рекомендацій з перевірки порівнянності фінансових звітів, затверджених наказом МФУ від 22.12.2008 р. N 1524 зі змінами, внесеними наказами Мінфіну від 29.12. 2009 р. N 1572, від 15.02.2010 р. № 72, 12.01. 2011 р. № 10 та 15.06. 2011 р. № 722

Звітність складалась і надавалась своєчасно. Використовувалась національна валюта України - гривня, при цьому дані в звітності наведені із заокругленням до цілих тисяч гривень.

4.3. Думка щодо розкриття інформації за видами активів

Класифікацію та оцінку всіх видів активів, тобто ресурсів, контрольованих товариством в результаті минулих подій, використання котрих, як очікується, призведе до отримання економічних вигод у майбутньому, зроблено в бухгалтерському обліку і звітності коректно. Вбачається вкрай мала частка необоротних активів (0,78% валюти балансу).

Достовірно розкритою інформацію про найбільш суттєві складові активів: дебіторську заборгованість по кредитам 25715 тис. грн. та відсоткам по кредитам 5838 тис. грн. Загалом інформацію за видами активів розкрито згідно вимог П(С)БО 8 „ Нематеріальні активи”, П(С)БО 7„ Основні засоби” та П(С)БО №10 “Дебіторська заборгованість”.

4.4. Думка щодо розкриття інформації про зобов’язання

Інформацію про зобов’язання, тобто теперішню заборгованість товариства, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої, за очікуванням, спричинить вибуття ресурсів з товариства, котрі втілюють в собі майбутні економічні вигоди, в цілому розкрито відповідно до положень П(С)БО 11 "Зобов'язання".

4.5. Думка про розкриття інформації в формах фінансової звітності

Баланс, звітність про фінансові результати, власний капітал, рух грошових коштів, а також примітки до річної фінансової звітності є достовірними, повними та укладені відповідно до вимог П(С)БО 2 "Баланс", П(С)БО 2 "Звіт про фінансові результати", ,,П(С)БО 4 "Звіт про рух грошових коштів ", П(С)БО 5 "Звіт про власний капітал"

Вбачається превалювання дебіторської заборгованості (31553 тис. грн.) над кредиторською (22568 тис. грн.).

Суттєвих підстав для модифікації висновку немає.

5. Відповідність встановленим вимогам річних звітних даних спілки

Діяльність спілки відповідала вимогам чинного законодавства та нормативно-правових приписів, зокрема Порядку складання та подання звітності кредитними спілками та об'єднаними кредитними спілками до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 25.12. 2003 р. N 177 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.01. 2003 р. за N 69/8668 із змінами і доповненнями, внесеними Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 15.06. 2004 р. N 984, та ліцензій, що їх мала спілка.

Висновок надано 12.02. 2013 р.