Логотип
Аудиторський звіт за 2013 год

Аудиторський висновок (звіт) за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності та річних звітних даних кредитної спілки „ІСТОК“1. Адресат

Кредитна спілка „ІСТОК“

2. Основні відомості про аудитора (аудиторську фірму)

2.1. Назва: Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Аудитор-Консультант-Юрист"

2.2. Дата та номер рішення Аудиторської палати України про внесення до Переліку аудиторських фірм, які відповідають критеріям для проведення обов’язкового аудиту: 6.09.2013 року № 279/4

2.3. Інформація про незалежних аудиторів, що брали участь в аудиті: Чулковська Інна Вікторівна, сертифікат АПУ серії А № 004127., юридична адреса: вул. Чапаєва 10, м. Київ, 02088, тел. 360-46-37, e-mail info@aucon.com.ua.

3. Основні відомості про кредитну спілку

3.1. Повна назва – кредитна спілка „ІСТОК“

3.2. Код за ЄДРПОУ – 26364449

3.3. Місцезнаходження – дорога Фонтанська 16/8 офіс 9, м. Одеса, 65049, тел. (80482) 357117, електронна пошта dronova@ks-istok.com.

3.4. Дата державної реєстрації – 10.03. 2003 р.

3.5. Дата внесення змін до установчих документів – 20.07. 2004 р., 08.07.2008 р., 26.11. 2009 р., 23.09. 2011 р.

3.6. Номери, серії, дати видачі, термін дії ліцензій на здійснення діяльності –

- ліцензія на здійснення діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів крім внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки серія АВ № 614804 від 26.01.2012р. , термін дії ліцензії з 02.03.2012р. по 02.03.2015р.,

- ліцензія на здійснення діяльності кредитної спілки по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки серія АВ № 446296 від 26.04.2010р. термін дії ліцензії з 15.08.2010р. по 15.08.2013р.,

- ліцензія на здійснення діяльності кредитної спілки по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки серія АЕ № 199827 від 11.07.2013р. термін дії ліцензії з 16.08.2013р. по 16.08.2018р.

4. Достовірність, повнота і відповідність чинному законодавству та встановленим вимогам річної фінансової звітності

4.1. Початкові залишки

Аудитором досліджені питання, сформульовані Міжнародним стандартом аудиту 510 „Перше завдання – залишки на початок періоду”, і з огляду на думку аудитора, який робив висновок за 2012 р., незмінність облікової політики та результати прискіпливого порівняння значень рядків форм фінансової звітності, зроблено висновок, що початкові (2013 р.) залишки по рахунках спілки є достовірними.

4.2. Думка щодо стану бухгалтерського обліку

Поточний бухгалтерський облік та фінансова звітність спілки були достовірними, повними, відповідали приписам Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, чинним положенням (стандартам) бухгалтерського обліку, встановленій товариством обліковій політиці (наказ від 25.12. 2012 р.). Матеріальною підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій були первинні документи; вся інформація, що міститься в них, систематизована на рахунках бухгалтерського обліку методом подвійного запису. Отже, в спілці малось аналітичне підґрунтя для забезпечення детальних даних для прийняття управлінських рішень та формування фінансової, податкової та статистичної звітності.

Показники в річних звітних формах товариства узгоджені відповідно до Методичних рекомендацій з перевірки порівнянності фінансових звітів, затверджених наказом МФУ від 11.04. 2013 р. № 476 зі змінами, затвердженими наказами від 27.06. 2013 р. та від 30.12. 2013 р. № 1192

Складання і надавання користувачам фінансової звітності робилось своєчасно. Її складено в національній валюті України - гривні, при цьому дані наведені із заокругленням до цілих тисяч гривень.

4.3. Думка щодо розкриття інформації за видами активів

Класифікацію та оцінку всіх видів активів, тобто ресурсів, контрольованих товариством в результаті минулих подій, використання котрих, як очікується, призведе до отримання економічних вигод у майбутньому, зроблено в бухгалтерському обліку і звітності коректно. Вбачається край мала частка необоротних активів (0,45% валюти балансу).

Достовірно розкритою інформацію про найбільш суттєві складові активів: дебіторську заборгованість по кредитам 28171 тис. грн. та відсоткам по кредитам 5068 тис. грн. і грошові кошти 355 тис. грн. Загалом інформацію за видами активів розкрито згідно вимог П(С)БО 8 „ нематеріальні активи”, П(С)БО 7„ Основні засоби” та П(С)БО №10 “Дебіторська заборгованість”.

4.4. Думка щодо розкриття інформації про зобов’язання

Інформацію про зобов’язання, тобто теперішню заборгованість товариства, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої, за очікуванням, спричинить вибуття ресурсів з товариства, котрі втілюють в собі майбутні економічні вигоди, в цілому розкрито відповідно до положень П(С)БО 11 "Зобов'язання".

4.5. Думка про розкриття інформації в формах фінансової звітності

Баланс, звітність про фінансові результати, власний капітал, рух грошових коштів, а також примітки до річної фінансової звітності є достовірними, повними та укладені відповідно до вимог П(С)БО 2 "Баланс", П(С)БО 2 "Звіт про фінансові результати", ,,П(С)БО 4 "Звіт про рух грошових коштів", П(С)БО 5 "Звіт про власний капітал"

Вбачається суттєве превалювання дебіторської заборгованості (33239 тис. грн.) над кредиторською (25146 тис. грн.).

Суттєвих підстав для модифікації висновку немає.

5. Відповідність встановленим вимогам річних звітних даних спілки

Діяльність спілки здійснювалась відповідно до приписів чинного законодавства, зокрема, Порядку складання та подання звітності кредитними спілками та об'єднаними кредитними спілками до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 25.12. 2003 р. N 177 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.01. 2004 р. за N 69/8668 із змінами і доповненнями, внесеними Розпорядженням комісії від 03.03.2011 р. N 122.

Висновок щодо достовірності, повноти та відповідності встановленим вимогам поширюється на всі складові річних звітних даних спілки.

Інформація в річних звітних даних (в усіх додатках) узгоджується з інформацією в балансі, звітності про фінансові результати, власний капітал, рух грошових коштів, а також примітках до річної фінансової звітності.

З аналізу показників фінансово-господарської діяльності спілки (в тому числі з огляду на приписи Положення про фінансові нормативи діяльності та критерії якості системи управління кредитних спілок та об'єднаних кредитних спілок Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 16.01. 2004 р. N 7 (із змінами та доповненнями) випливає висновок про задовільність фінансового стану спілки.

Висновок надано 05.04. 2014 р.

Незалежний аудитор Чулковська І.В.