Логотип
Аудиторський звіт за 2014 год

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) щодо фінансової звітності та річних звітних даних КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ІСТОК» за фінансовий рік, що закінчився станом на 31 грудня 2014 року

Основні відомості про аудитора (аудиторську фірму):

Назва: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Аудитор-Консультант-Юрист».

Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів: № 4082, видане Рішенням АПУ від 13.12.2007 року №185/5, дійсне до 01.11.2017 року.

відоцтво про відповідність системи контролю якості: № 0387, видане Рішенням АПУ від 26.09.2013 року № 279/4.

Дата та номер рішення Аудиторської палати України про внесення до Переліку аудиторських фірм, які відповідають критеріям для проведення обов'язкового аудиту: 06.09.2013 року № 279/4.

Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ: № 0092 видане Нацкомфінпослуг від 14.01.2014 року. Строк дії свідоцтва до 01.11.2017 року.

Основні відомості про Спілку:

Повна назва: КРЕДИТНА СПІЛКА «ІСТОК»

Код ЄДРПОУ: 26364449.

Дата та свідоцтво про державну реєстрацію: Реєстрація проведена 10.03.2003 р. № 1 556 120 0000 002992.

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи: КС № 383 від 20.07.2004 р.

Основний вид діяльності відповідно до установчих документів:

64.19 Інші види грошового посередництва.

Чисельність працівників на звітну дату: - 22 чол.

Ліцензія: В звітному періоді Спілка здійснювала діяльність на підставі Ліцензії (серія АЕ № 287581) від 25.07.2014 року на проведення діяльності кредитної спілки по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, строк дії ліцензії до 16.08.2018 року, а також Ліцензії (серія АВ № 614943) від 25.07.2014 року на проведення діяльності кредитної спілки з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів, крім внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, строк дії ліцензії до 02.03.2015 року

Висловлення думки щодо активів та зобов’язань Спілки.

Бухгалтерський облік та фінансова звітність були достовірними, повними, відповідали вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», чинному Положенню (стандартам) бухгалтерського обліку та іншим нормативним актами щодо організації бухгалтерського обліку в Україні, встановленій обліковій політиці (наказ від 25 грудня 2013 року) та відповідають принципу послідовності з метою забезпечення єдиних (постійних) принципів, методів, процедур при відображенні поточних операцій в обліку та складанні звітності.

Показники в річних звітних формах узгоджені відповідно до Методичних рекомендацій з перевірки порівняльності фінансових звітів, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 11.04.2013 р. № 476 зі змінами, затвердженими наказами від 27.06.2013 р. та від 30.12.2013 р. № 1192.

Фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2014 року, затверджена для випуску 08 лютого 2015 року і підписана управлінським персоналом в особі Голови правління та головного бухгалтера.

Спілка веде бухгалтерський облік та складає фінансову звітність в українській гривні (грн.), яка є функціональною валютою подання фінансової звітності. Матеріальною підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій були первинні документи; вся інформація, що міститься в них, систематизована на рахунках бухгалтерського обліку методом подвійного запису.

При підготовці фінансової звітності відповідно до вимог П(С)БО, вироблені судження, оцінки та припущення, що впливають на застосування облікової політики. Допущення і оцінки відносяться в основному до визначення строків експлуатації, визнання і зміни забезпечень, вимірювання забезпечень і погашення майбутніх податкових вигод.

Класифікацію та оцінку всіх видів активів, тобто ресурсів, контрольованих Спілкою в результаті минулих подій, використання котрих, як очікується, призведе до отримання економічних вигод в майбутньому, зроблено в бухгалтерському обліку і звітності коректно. Відповідну інформацію розкрито згідно вимог Положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

З аналізу фінансової звітності, випливає посередня оцінка фінансового стану Спілки, внаслідок наявності судових суперечок.

Висловлення думки щодо іншої допоміжної інформації.

Чисті активи Спілки станом на 31.12.2014 року становлять 7 570 тис. грн., нерозподілений прибуток Спілки становить 4 037 тис. грн.

Аудиторами перевірено іншу суттєву інформацію, що розкривалася Спілкою, та подається до Комісії, а також інші звіти та інформацію, зокрема, протоколи засідання загальних зборів членів Спілки, у відповідності до вимог МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність», суттєвих невідповідностей між даними фінансової звітності та іншою інформацією, не встановлено.

Спілкою в 2012 році створено службу внутрішнього аудиту, яка передбачає посаду внутрішнього аудитора, за сумісництвом. В обов’язки внутрішнього аудитора, згідно Положення, входить контроль фінансової діяльності Спілки, аналіз доцільності укладення договорів, обчислення і аналіз фінансових показників, здійснення фінансових досліджень та інше.

Аудиторами, в ході аудиторської перевірки, не виявлено ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства у відповідності до МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності».

Висновок за наслідками складання річних звітних даних спілки

Діяльність Спілки здійснювалася відповідно до приписів чинного законодавства, зокрема «Порядку складання та подання звітності кредитними спілками та об'єднаними кредитними спілками до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг» від 25.12.2003 р. № 177 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.01.2004 р. за № 69/8668 із змінами і доповненнями, внесеними Розпорядженням комісії від 03.03.2011 р. № 122.

Висновок щодо достовірності, повноти та відповідності встановленим вимогам, стосується усіх складових відображенння діяльності Спілки, в перевірених річних звітних даних Спілки за 2014 рік, визначених «Порядком складання та подання звітності кредитними спілками та об'єднаними кредитними спілками до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг» від 25.12.2003 р. № 177 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.01.2004 р. за № 69/8668 із змінами і доповненнями:

Правильно обчислені показники безпосередньо кредитної діяльності узгоджені з даними поточного обліку та фінансової звітності.

В ході аудиторської перевірки проаналізовано структуру внутрішнього контролю та його вплив на систему бухгалтерського обілку, встановлено її дієвість для виявлення та попередження помилок та невідповідностей.

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки

Ми не спостерігали за інвентаризацією наявних необоротних активів, запасів та розрахунків з позичальниками та контрагентами в 2014 році, оскільки ця дата передувала нашому першому призначенню аудиторами Спілки. Ми не мали змоги підтвердити повноту розрахунків з позичальниками за допомогою інших аудиторських процедур.

Маються підстави для модифікації цього висновку внаслідок наявних судових суперечок щодо неповернутих кредитів.

Умовно-позитивна думка

На нашу думку, за винятком впливу питань, про які йдеться у параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», інформація наведена в перевірених річних звітних даних Спілки за звітність за операціями з 01 січня 2014 року по 31 грудня 2014 року відображається достовірно , в усіх інших суттєвих аспектах відповідає «Порядку складання та подання звітності кредитними спілками та об'єднаними кредитними спілками до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг» від 25.12.2003 р. № 177 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.01.2004 р. за № 69/8668 із змінами і доповненнями, звітність складена на підставі даних фінансового обліку.

Висновок надано — 23.04.2015 р.

Підпис аудитора від імені аудиторської фірми

Директор, аудитор Чулковська І.В.

Сертифікат аудитора серії а № 004127