Логотип
Аудиторський звіт за 2015 год


КРЕДИТНА СПІЛКА «ИСТОК»


Україна, 65049, м. Одеса, Адміральський проспект, буд.7, кімната 2

код за ЕДРПОУ 26364449Примітки до річної фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2015 р. (Додаток 5) 1. Загальна інформація


Кредитна спілка «ІСТОК» (далі за текстом -«Спілка») була створена 10.03.2003 р. Виключним видом діяльності Спілки є надання на власний ризик фінансових кредитів фізичним особам членам Спілки шляхом об’єднання грошових внесків вкладників членів Спілки. Спілка здійснює свою діяльність на підставі Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи, виданого Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг серія КС № 383 від 20.07.2004р.

Спілка має ліцензію на здійснення діяльності кредитної спілки по залученню внесків ( вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки серія АЕ № 287581 від 25.07.2014 року , строк дії – безстрокова.

Місце знаходження Спілки: 65049, м. Одеса, Адміральський проспект, буд.7, кімната 2


 1. Операційне середовище

Ринки країн, що розвиваються, включаючи Україну, схильні економічним, політичним, соціальним, судовим і законодавчим ризикам, відмінним від ризиків більш розвинутих ризиків. Як вже відбувалося раніше, очікувані і фактичні фінансові складності країн з економікою, що розвиваються, або збільшення рівня очікуваних ризиків інвестицій в ці країни можуть негативно відобразитися на економіці і інвестиційному кліматі України.

Закони та нормативні акти, що регулюють ведення бізнесу в Україні, як і раніше швидко змінюються. Існує можливість різної інтерпретації податкового, валютного митного законодавства, а інші правові і фіскальні проблеми, з якими стикаються компанії, що здійснюють діяльність в Україні. Майбутній розвиток України в найбільшій мірі залежить від способів економічної, податкової і кредитно-грошової політики держави, прийнятих законів і нормативних актів, а також зміни політичної ситуації в країні.

Несприятливі зміни, пов’язані з системними ризиками в світовій економіці і фінансах, несприятливим чином позначається на доступності і вартості капіталу Спілки, а також в цілому на бізнесі, результатах його діяльності, фінансовому стані і перспективах розвитку.


 1. Принципи складання фінансової звітності

(а) Заява про відповідність

Фінансова звітність за 2015 рік підготовлена у рамках звітування Товариства за Міжнародними стандартами фінансової звітності (далі – «МСФЗ»).

Фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2015 року, затверджена для випуску 23 лютого 2016 року і підписана управлінським персоналом в особі голови праління.

З метою формування показників фінансової звітності Спілки встановлено кордон суттєвості в розмірі 0,1 тис. грн.

(б) Функціональні валюта

Спілка веде бухгалтерський облік та складає фінансову звітність в українській гривні (грн.), яка є функціональною валютою подання фінансової звітності.

(в) Звітний період

Звітний період включає 12 місяців: з 1 січня по 31 грудня 2015 року.

Проміжна фінансова звітність складається у вигляді стислих фінансових звітів, як передбачається МСБО 34. Стислий пакет фінансових звітів включає Звіт про фінансовий стан (Баланс) та Звіт про сукупні прибутки та збитки (Звіт про фінансові результати) станом на 31.03; 30.06 та 30.09.

(г) Принципи оцінки

Фінансова звітність була підготовлена ​​на основі історичної вартості.

Спілка веде бухгалтерський облік відповідно до національних стандартів бухгалтерського обліку П(С)БО. Фінансова звітність за 2015 рік була підготовлена ​​на основі даних українського бухгалтерського обліку, і була скорегована для приведення у відповідність до МСФЗ. Ці коригування включають в себе рекласифікації для відображення економічної сутності операцій, включаючи рекласифікації деяких активів та зобов'язань, доходів та витрат за відповідними статтями фінансової звітності.

(д) Використання оцінок і суджень.

При підготовці фінансової звітності відповідно до вимог МСФЗ, вироблені судження, оцінки та припущення, що впливають на застосування облікової політики. Допущення і оцінки відносяться в основному до визначення строків експлуатації, визнання і зміни забезпечень та вимірювання забезпечень і погашення майбутніх податкових вигод.

Оцінені значення і основні допущення переглядаються на постійній основі. Фактичні суми можуть відрізнятися від допущень і оцінок, якщо бізнес-умови розвиваються не так, як очікувала Спілка на кінець звітного періоду. Як тільки з’явиться нова інформація, різниця відображається в Звіті про фінансові результати, і відповідно змінюються допущення. Зміни оціночних суджень визнаються в тому періоді, в якому здійснено перегляд судження, якщо зміни в оцінках впливають тільки на цей період, або в поточному та наступних періодах, якщо зміни в оцінках впливають на поточний та наступні періоди.

Всі допущення і оцінки основані на фактах, відомих на кінець звітного періоду. Вони визначаються на основі найбільш можливого результату майбутнього розвитку бізнесу, включаючи загальне бізнес-середовище.


 1. Істотні принципи облікової політики та розкриття інформації

Наступні основні принципи облікової політики були послідовно застосовані до всіх періодів при підготовці фінансової звітності та підготовці початкового звіту про фінансове становище на 1 січня 2015 року в цілях переходу на МСФЗ, якщо інше не зазначено.


Дозволяється змінювати Облікову політику, якщо:

• зміняться вимоги Міжнародних стандартів фінансового обліку (МСФЗ), які офіційно оприлюднені на сайті Міністерства фінансів України;

• нові (запропоновані й обґрунтовані фахівцями підприємства) положення Облікової політики забезпечують більш достовірне відображення господарських операцій.


Нові стандарти та зміни в стандартах та інтерпретаціях починають застосовуватися з дати їх оприлюднення на офіційному сайті Міністерства фінансів України.


Зменшення корисності


На кожну звітну дату Спілка визначає, чи є ознаки можливого знецінення активу у відповідності до МСФО 36. Якщо такі ознаки мають місце, або якщо потрібне проведення щорічної перевірки активу на знецінення, Спілка здійснює оцінку очікуваного відшкодування активу. Сума очікуваного відшкодування активу визначається як вища з двох оцінок: чистої ціни реалізації або вартості поточного використання. Втрати від зменшення корисності визначається у випадку, якщо балансова вартість перевищує суму очікуваного відшкодування.


Раніше визнані витрати від зменшення корисності «сторнуються», якщо були зміни в оцінках, що використовуються для визначення вартості відновлення. Проте на суму, що не перевищує балансові вартість, яка могла б бути визначеною, ніякі втрати від знецінення не були визнані в попередніх роках.


Основні засоби


Об’єкти основних засобів, після первісного визнання активом, обліковуються та відображаються у фінансовій звітності, за собівартістю мінус:

- накопичена амортизація;

- накопичені збитки від зменшення корисності.


Амортизація по основних засобах нараховується за прямолінійним методом протягом передбачуваного строку їх корисного використання і відображається у складі прибутку та збитку. Амортизація основного засобу нараховується з дати , коли він стає придатним для використання, тобто коли він доставлений до місця розташування та приведений у стан, у якому він придатний до експлуатації у спосіб, визначений управлінським персоналом (по МСФО16).


Амортизація ґрунтується на таких строках корисного використання:


Комп’ютери та обладнання

60 місяців

Офісні меблі, приладдя та інвентар

60 місяців

Інші основні засоби

60 місяців


Грошові кошти та їх еквіваленти


Грошові кошти та їх еквіваленти включають кошти в касі та кошти на рахунках у банках.


Запаси


Спілка визнає запаси у відповідності до МСБО 2.


Придбані Спілкою запаси визнаються активом у разі задоволення усіх наведених нижче умов:

- до Спілки перейшли усі суттєві ризики та вигоди, пов'язані з власністю на запаси;

- Спілка отримала контроль над запасами та здійснює управління ними тією мірою, яка звичайно пов'язана з правом власності;

- собівартість запасів може бути достовірно визначена;

- існує ймовірність надходження до підприємства майбутніх економічних вигод, пов'язаних із запасами.

Оцінка вартості запасів відбувається за сумою сплачених (або належних до сплати) грошових коштів чи їх еквівалентів, або за справедливою вартістю іншого відшкодування, переданого постачальникові на дату придбання


Стаття запасів не є суттєвою для Спілки (запасів станом на 31.12.2015р. немає), оскільки матеріаломісткість процесу надання фінансових послуг доволі низька.


Дебіторська заборгованість за договорами фінансового кредиту


Дебіторська заборгованість за договором фінансового кредиту визнається при настанні терміну, вказаному у договорі фінансового кредиту і оцінюється при первісному визнанні за справедливою вартістю наданого фінансового кредиту, нарахованих відсотків та нарахованої пені.


Балансова вартість дебіторської заборгованості за договорами фінансового кредиту перевіряється на предмет знецінення у випадках, коли події або обставини вказують на ймовірність того, що балансова вартість не буде відшкодована, а збиток від знецінення визнається у звіті про прибутки і збитки.


Визнання дебіторської заборгованості по договорам фінансового кредиту припиняється у разі виконання критеріїв припинення визнання фінансових активів, зазначених у цих Примітках.


Формується страховий резерв за всіма видами кредитних операцій згідно із законодавством, включаючи нараховані за всіма цими операціями відсотки відповідно до Методики формування та списання небанківськими фінансовими установами резерву для відшкодування можливих втрат за всіма видами кредитних операцій.


Якщо відшкодування активу менше його балансової вартості, балансова вартість активу зменшується до його очікуваного відшкодування. Таке зменшення є збитком від зменшення корисності. Якщо сума очікуваного відшкодування більше балансової вартості, то збиток від знецінення коригується в межах його накопиченої суми.


Податок на прибутокПодаток на прибуток відображений у фінансовій звітності відповідно до законодавства, яке вступило в дію або має бути введено в дію станом на кінець звітного періоду. Витрати з податку на прибуток включають поточний податок і відстрочений податок і визнаються у складі прибутку чи збитку за рік, крім випадків, коли вони відносяться до операцій, визнаних в інших сукупних доходах або безпосередньо у складі капіталу, в тому ж або іншому періоді.

Поточний податок - це сума, яку, як очікується, необхідно буде сплатити або відшкодувати у податкових органів щодо оподатковуваного прибутку чи збитків поточного та попередніх періодів. Якщо фінансова звітність затверджується до подачі відповідних податкових декларацій, оподатковуваний прибуток або податковий збиток визначаються розрахунковим шляхом. Інші податки, крім податку на прибуток, відображені у складі адміністративних та інших операційних витрат.

Формування резервів


У відповідності з діючими законодавчими і нормативними актами, які регулюють діяльність кредитних спілок, а також МСФЗ, Спілка зобов’язана створювати резерви на покриття збитків та резерви витрат на врегулювання збитків, що виникають в результаті діяльності Спілки.


Визнання доходів і витрат


Процентні доходи та витрати враховуються для всіх боргових інструментів за принципом нарахування із застосуванням методу ефективної ставки відсотка. Цей метод включає до складу процентних доходів і витрат та розносить на весь період дії усі комісії, які сплачуються або одержуються учасниками договору, які є невід'ємною частиною ефективної ставки відсотка, витрати на проведення операції, а також усі інші премії та дисконти.


Взаємозаліки


Взаємозалік фінансових активів та зобов'язань з подальшим включенням до балансу лише їхньої чистої суми може здійснюватися лише в разі, якщо є юридично встановлене право взаємозаліку визнаних сум, і існує намір провести розрахунок на основі чистої суми або одночасно реалізувати актив та розрахуватися за зобов'язаннями.


Витрати на персонал та відповідні відрахування


Зарплата, внески на соціальне забезпечення, щорічні відпускні та лікарняні, преміальні і не грошові пільги нараховуються у тому році, в якому відповідні послуги надаються працівниками Спілки. Спілка не має жодних правових чи таких, що випливають зі сформованої ділової практики, зобов'язань з виплати пенсій або аналогічних виплат, крім платежів згідно з державним планом із встановленими внесками.


Інформація за сегментами


Спілка не розкриває інформацію за сегментами, оскільки вона не відповідає вимогам визначеним МСФЗ 8 «Операційні сегменти», що мають розкривати таку інформацію.


Залишки на початок періоду


Залишки на початок періоду станом на 01.01.2015 року у Балансі (Звіті про фінансовий стан) за звітний період не відповідають залишкам на кінець звітного періоду на 31.12.2014 року Балансі (Звіті про фінансовий стан) за попередній звітний період в частині таких статей та залишків:

(тис. грн.)


Опис статті Код рядка Залишки на 31.12.2014< Залишки на 01.01.2015 Різниця <Пояснення

Довгострокова дебеторська заборгованість1045018036-18036

Коригування сальдо розрахунків внаслідок застосування МСФЗ

Інша поточна дебіторська заборгованість1155334331539718036

Коригування сальдо розрахунків внаслідок застосування МСФЗ

Зареєстрований капітал14001228104-1024

Коригування сальдо розрахунків внаслідок застосування МСФЗ

Інші поточні зобов’язання1690603771561024

Коригування сальдо розрахунків внаслідок застосування МСФЗ


 1. Нематеріальні активи

Нематеріальні активи зараховуються на баланс по їх фактичній собівартості.

Нарахування амортизації проводити із застосуванням прямолінійного методу протягом строку корисного використання.

Розрахунок амортизації проводиться у відповідності з наступними ставками:

Комп’ютерні програми, ліцензії - 5 років

Вартість нематеріальних активів:

станом на 31.12.2014 року - 17 тис. грн.

станом на 31.12.2015 року – 4 тис. грн.

Сума накопленої амортизації відповідно на 01.01.2015 року - 15 тис грн. та на 31.12.2015 року – 3 тис грн.


 1. Основні засоби

Зміни основних засобів у 2015 році представлені наступним чином:


Вартість тис. грн.

Будівлі і споруди

Комп’ютери та обладнання

Офісні меблі, приладдя та інвентар

Транспортні засоби

Малоцінні необоротні матеріальні активи

Всього

На 31.12.2014 року


0


652


92


223


501017

Надійшло за рік

0

0

1


0

0

1

Вибуло за рік

0

645

92

73


47

857

На 31.12.2015 року


0


7


1


150


3


161

Амортизація основних засобів за 2015 р. склала 139 тис. грн..


 1. Резерви


Згідно з "Методикою формування та списання небанківськими фінансовими установами резерву для відшкодування можливих втрат за всіма видами кредитних операцій" затвердженою Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 01.03.2011 № 111. На кінець 2015 року залишок невикористаного резерву складає 1980 тис. грн.


 1. Дебіторська заборгованість

Інша поточна дебіторська заборгованість – 31687тис. грн. на 31 грудня 2015 року представлена таким чином:

- з виданих фінансових кредитів – 31687 тис. грн. це поточна заборгованість, що підтверджена договорами фінансового кредиту;


 1. Грошові кошти та їх еквіваленти


Грошові кошти на 31 грудня 2015 року становлять 331 тис. грн., представлені:

 • поточні рахунки в банках – 112 тис. грн..;

 • грошові кошти в касі – 219 тис. грн..;

Обмеження щодо використання коштів відсутні. 1. Власний капітал


Станом на 31 грудня 2015 року власний капітал Спілки становить 6418 тис. грн. і представлений:

пайовим капіталом – 104 тис. грн.,

додатковий капітал - 135 тис. грн.;

резервний капітал – 2177 тис грн.;

нерозподілений прибуток - 4002 тис. грн.


 1. Кредиторська заборгованість


Поточна кредиторська заборгованість на 31 грудня 2015 представлені таким чином:

 • За товари, роботи, послуги – 93 тис. грн.;

 • За розрахункам з бюджетам – 250 тис. грн.;

 • За розрахунками з оплати праці - 13 тис. грн.;

 • За розрахунками зі страхування – 0 тис. грн.;

 • Поточні забезпечення – 55 тис. грн.;

 • Інші поточні зобов’язання – 6023 тис. грн.


 1. Дохід від реалізації товарів, робіт, послуг


Дохід від реалізації послуг з надання фінансових кредитів за 2015 р. – 6758 тис. грн. представлений таким чином:

 • Дохід від реалізації послуг з надання фінансових кредитів – 6758 тис. грн..


 1. Інші доходи

Інші доходи складають -706 тис грн та представлені таким чином:

Дохід від продажу автомобіля - 11 тис грн.

Дохід від переоцінки заборгованості - 695 тис грн.


 1. Собівартість

Собівартість реалізованих товарів складає 5633 тис. грн. – нараховані відсотки за залученими депозитами від членів Спілки. 1. Адміністративні витрати – 898 тис. грн.

Амортизація – 28 тис. грн.

Заробітна плата – 362 тис. грн.

Відрахування на соціальні заходи – 74 тис. грн.

Орендна плата – 47 тис. грн.

Послуги зв’язку – 18 тис. грн.

Інформаційні послуги – 54 тис. грн.

Інші витрати – 315 тис. грн.


16. Інші операційні витрати.

Інші операційні витрати за 2015 рік складаюсть 826 тис. грн тапредставлені наступним чином:

- витрати на формування резервів – 738 тис. грн..

- витрати на списання безнадійної дебеторської заборгованості - 47 тис. грн.;

- витрати на нарахування членськіх внесків до асоціацій – 41 тис. грн.


17. Справедлива вартість фінансових інструментів


Справедлива вартість фінансових активів та зобов’язань станом на 31 грудня 2015 року та 1 січня 2015 року приблизно дорівнює їх балансовій вартості.

Розкриття фінансових інструментів за категоріями оцінки.


Для цілей оцінки МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» встановлює такі категорії фінансових активів: (а) кредити та дебіторська заборгованість, (б) фінансові активи для подальшого продажу, (в) фінансові активи, утримувані до погашення та (г) фінансові активи за справедливою вартістю, зміни якої відносяться на фінансовий результат. Категорія «Фінансові активи за справедливою вартістю, зміни якої відносяться на фінансовий результат» має дві під категорії: (і) активи, віднесені до цієї категорії при початковому визнанні, та (іі) фінансові активи, утримувані для торгівлі.


Станом на 31 грудня 2015 року всі фінансові активи Спілки були віднесені до категорії «кредити та дебіторська заборгованість».


18. Операції із пов’язаними сторонами


Сторони зазвичай вважаються пов’язаними, якщо вони знаходяться під спільним контролем або якщо сторона має можливість контролювати іншу або може мати значний вплив на іншу сторону при прийнятті фінансових чи операційних рішень. При аналізі кожного випадку відносин, що можуть являти собою відносини між пов’язаними сторонами, увага приділяється суті цих відносин, а не лише їх юридичній формі.


Інші операційні витрати за операціями з основним управлінським персоналом складаються з компенсації основному управлінському персоналу, що включає заробітну плату.

Операції з пов’язаними сторонами здійснювалися Спілкою на загальних підставах. До таких операцій відносяться операції з засновниками (учасниками) та операції з представниками управлінського персоналу Спілки.

До управлінського персоналу віднесені особи, що мають повноваження і на яких прямо або опосередковано покладена відповідальність за планування, керування та контроль за діяльністю Спілки, а саме: голова правління, та головний бухгалтер.

Упродовж 2015 року управлінським персоналом одержані від Спілки поточні виплати (заробітна плата, відпускні,) в сумі 31 тис. грн., за минулий період (2014 рік) 16 тис. грн., заборгованість за цими виплатами відсутня.


 1. Сезонний характер діяльності.

Діяльність Спілки не носить ярко виражений сезонний характер згідно визначенню даного терміну в МСФО (ІАS) 34 «Проміжна фінансова звітність», тому додаткове розкриття інформації згідно МСФО (ІАS) 34.21 за період 12 місяців не проводиться.


 1. Події, що відбулися після звітної дати.

Оцінка подій, що мали місце після дати балансу до 20 лютого 2016 року, дати, на яку ця звітність підготовлена до випуску, та дійшла висновку, що питання, які вимагають розкриття, відсутні.
Голова правління Дронова Т.О.Головний бухгалтер Кара С.І.