Логотип
Річна звітність за 2011 год
Підприємство КРЕДИТНА СПІЛКА «ІСТОК»за ЄДРПОУ 26364449
Територіяза КОАТУУ 5110136900
Організаційно-правова форма господарювання - Кредитна спілказа КОПФГ 925
Орган державного управлінняза СПОДУ  
Вид економічної діяльності - Надання кредитівза КВЕД; 65.22.0;
Одиниця виміру: тис. грн.  

Баланс на 31 грудня 2011 р.

Форма № 1 Код за ДКУД 1801001

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
I. Необоротні активи      
Нематеріальні активи:      
-залишкова вартість 010 4 4
-первісна вартість 011 13 15
-накопичена амортизація 012 ( 9  ) ( 11 )
Незавершене будівництво 020    
Основні засоби:      
-залишкова вартість 030 478 355
-первісна вартість 031 1067 1080
-знос 032 ( 589 ) ( 725 )
Довгострокові біологічні активи:      
-справедлива (залишкова) вартість 035 - -
-первісна вартість 036 - -
-накопичена амортизація 037 - -
Довгострокові фінансові інвестиції:      
-які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 - -
-інші фінансові інвестиції 045 - 120
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 - -
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 - -
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 - -
Знос інвестиційної нерухомості 057 - -
Відстрочені податкові активи 060 - -
Гудвіл 065 - -
Інші необоротні активи 070 - -
Усього за розділом I 080 482 479
II. Оборотні активи      
Виробничі запаси 100 - -
Поточні біологічні активи 110 - -
Незавершене виробництво 120 - -
Готова продукція 130 - -
Товари 140 - -
Векселі одержані 150 - -
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:   - -
-чиста реалізаційна вартість 160 - -
-первісна вартість 161 - -
-резерв сумнівних боргів 162 - -
Дебіторська заборгованість за розрахунками:      
-з бюджетом 170 - 2
-за виданими авансами 180 - -
-з нарахованих доходів 190 1635 4085
-із внутрішніх розрахунків 200 - -
-Інша поточна дебіторська заборгованість 210 22391 24230
Поточні фінансові інвестиції 220 - -
Грошові кошти та їх еквіваленти:      
-в національній валюті 230 265 38
-у т. ч. в касі 231 139 32
-в іноземній валюті 240 - -
Інші оборотні активи 250 - -
Усього за розділом II 260 24291 28355
III. Витрати майбутніх періодів 270 3 1
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 - -
Баланс 280 24776 28835

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
I. Власний капітал      
Статутний капітал 300 - -
Пайовий капітал 310 1477 1227
Додатковий вкладений капітал 320 - -
Інший додатковий капітал 330 135 135
Резервний капітал 340 2007 2036
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 1660 4174
Неоплачений капітал 360 - -
Вилучений капітал 370 - -
Усього за розділом I 380 5279 7572
II. Забезпечення таких витрат і платежів      
Забезпечення виплат персоналу 400 - -
Інші забезпечення 410 - -
Сума страхових резервів 415 - -
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 - -
Залишок сформованого призового фонду, що підлягає виплаті переможцям лотереї 417 - -
Залишок сформованого резерву на виплату джек-поту,
не забезпеченого сплатою участі у лотереї
418 - -
Цільове фінансування 420 - -
Усього за розділом II 430 - -
III. Довгострокові зобов'язання   - -
Довгострокові кредити банків 440 - -
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 3321 -
Відстрочені податкові зобов'язання 460 - -
Інші довгострокові зобов'язання 470 4744 6223
Усього за розділом III 480 8065 6223
IV. Поточні зобов'язання      
Короткострокові кредити банків 500 - -
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 8761 12311
Векселі видані 520 - -
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 - 72
Поточні зобов'язання за розрахунками:      
-з одержаних авансів 540 - -
-з бюджетом 550 4 1
-з позабюджетних платежів 560 - -
-зі страхування 570 12 6
-з оплати праці 580 25 14
-з учасниками 590 - -
-із внутрішніх розрахунків 600 - -
Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 - -
Інші поточні зобов'язання 610 2630 2636
Усього за розділом IV 620 11432 15040
V. Доходи майбутніх періодів 630 - -
Баланс 640 24776 28835

Звіт про фінансові результати за 2011 рік

Форма № 2 Код за ДКУД 1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 7551 6614
Податок на додану вартість 015 - -
Акцизний збір 020 - -
  025 - -
Інші вирахування з доходу 030 - -
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 7551 6614
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 4075 3478
Валовий:       
     прибуток 050 3476 3136
     збиток 055 - -
Інші операційні доходи 060 705 45
у т. ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності 061 - -
Адміністративні витрати 070 669 523
Витрати на збут 080 36 203
Інші операційні витрати 090 489 1812
у т. ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності 091 - -
Фінансові результати від операційної діяльності:       
     прибуток 100 2987 643
     збиток  105 - -
Доход від участі в капіталі 110 - -
Інші фінансові доходи 120 - 11
Інші доходи 130 - -
Фінансові витрати 140 447 432
Втрати від участі в капіталі 150 - -
Інші витрати 160 - -
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 - -
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:      
     прибуток  170 2540 222
     збиток 175 - -
у т. ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності 176 - -
у т. ч. збиток  від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності 177 - -
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 - -
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185    


Фінансові результати від звичайної діяльності: 
     
     прибуток 190 2540 222
     збиток 195 - -
Надзвичайні:       
     доходи 200 - -
     витрати 205 - -

Податки з надзвичайного прибутку
210 - -
Чистий:       
     прибуток 220 2540 222
     збиток 225 - -
Забезпечення матеріального заохочення 226 - -

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника Код
рядка
За звітний
період
За попередній
період
Матеріальні затрати 230 60 42
Витрати на оплату праці 240 347 238
Відрахування на соціальні заходи 250 124 88
Амортизація 260 138 155
Інші операційні витрати 270 4600 5493
Разом 280 5269 6016

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті Код
рядка
За звітний
період
За попередній
період
Середньорічна кількість простих акцій 300 - -
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 - -
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 320 - -
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 330 - -
Дивіденди на одну просту акцію 340 - -

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ за 2011 рік

Форма № 3 Код за ДКУД 1801004
Стаття Код За звітний період За аналогічний період попереднього року
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
010 5101 4407
Погашення векселів одержаних 015 - -
Покупців і замовників авансів 020 - -
Повернення авансів 030 - -
Установ банків відсотків за поточними рахунками 035 - -
Бюджету податку на додану вартість 040 - -
Повернення інших податків і зборів (обов’язкових платежів) 045 - -
Отримання субсидій, дотацій 050 - -
Цільового фінансування 060 - -
Боржників неустойки (штрафів, пені) 070 - -
Інші надходження 080 27623 34668
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
090 2654 4255
Авансів 095   -
Повернення авансів 100   -
Працівникам 105 322 205
Витрат на відрядження 110 5 4
Зобов’язань з податку на додану вартість 115    
Зобов’язань з податку на прибуток 120   -
Відрахувань на соціальні заходи 125 143 86
Зобов’язань з інших податків і зборів (обов’язкових платежів) 130 52 47
Цільових внесків 140 - -
Інші витрачання 145 28487 34169
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 1061 309
Рух коштів від надзвичайних подій 160 - -
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 1061 309
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:
фінансових інвестицій
180 - 2390
            необоротних активів 190 - -
            майнових комплексів 200 - -

ЗВІТ про власний капітал за 2011 рік

Форма № 4 Код за ДКУД 1801005

Стаття Код Статут-
ний
капітал
Пайо-
вий
капі-
тал
Додат-
ковий
вкладе-
ний
капітал
Інший
додат-
ковий
капітал
Резерв-
ний
капітал
Нероз-
поді-
лений
прибу-
ток
Неоп-
лаче-
ний
капі-
тал
Вилу-
чений
капі-
тал
Разом
Залишок
на початок року
010 - 1477 - 135 2007 1660 - - 5279
Коригування:                    
Зміна облікової політики 020 - - - - - - - - -
Виправлення помилок 030 - - - - - - - - -
Інші зміни 040 - - - - - - - - -
Скоригований залишок на початок року 050 - 1477 - 135 2007 1660 - - 5279
Переоцінка активів:                    
Дооцінка основних засобів 060 - - - - - - - - -
Уцінка основних засобів 070 - - - - - - - - -
Дооцінка незавершеного будівництва 080 - - - - - - - - -
Уцінка незавершеного будівництва 090 - - - - - - - - -
Дооцінка нематеріальних активів 100 - - - - - - - - -
Уцінка нематеріальних активів 110 - - - - - - - - -
Використання дооцінки необоротних активів 120 - - - - - - - - -
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 130 - - - - - 2540 - - 2540
Розподіл прибутку:                    
Виплати власникам (дивіденди) 140 - - - - - - - - -
Спрямування прибутку до статутного капіталу 150 - - - - - - - - -
Відрахування до
Резервного капіталу
160 - - - - 26 (26) - - -
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 170 - - - - - - - - -
Внески учасників:                    
Внески до капіталу 180 - 1161 - - 3 - - - 1164
Погашення заборгованості з капіталу 190 - - - - - - - - -
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 200 - - - - - - - - -
Вилучення капіталу:                    
Викуп акцій (часток) 210 - - - - - - - - -
Перепродаж викуплених акцій (часток) 220 - - - - - - - - -
Анулювання викуплених акцій (часток) 230 - - - - - - - - -
Вилучення частки в капіталі 240 - (1411) - - - - - - (1411)
Зменшення номінальної вартості акцій 250 - - - - - - - - -
Інші зміни в капіталі:                    
Списання невідшкодованих збитків 260 - - - - - - - - -
Безкоштовно отримані активи 270 - - - - - - - - -
Інші зміни 280 - - - - - - - - -
Разом змін в капіталі 290   (250) - - 29 2514 - - 2293
Залишок на кінець року 300 - 1227 - 135 2036 4174 - - 7572