Логотип
Річна звітність за 2012 год
Підприємство КРЕДИТНА СПІЛКА «ІСТОК»за ЄДРПОУ 26364449
Територіяза КОАТУУ 5110136900
Організаційно-правова форма господарювання - Кредитна спілказа КОПФГ 925
Орган державного управлінняза СПОДУ  
Вид економічної діяльності - Надання кредитівза КВЕД; 64.19;
Одиниця виміру: тис. грн.  

Баланс на 31 грудня 2012 р.

Форма № 1 Код за ДКУД 1801001

АктивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду
І. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
-залишкова вартість 10 4 4
-первісна вартість 11 15 16
-накопичена амортизація 12 -11 -12
Незавершені капітальні інвестиції 20 - -
Основні засоби:
-залишкова вартість 30 355 244
-первісна вартість 31 1080 1088
-знос 32 -725 -844
Довгострокові біологічні активи:
-справедлива (залишкова) вартість 35 - -
-первісна вартість 36 - -
-накопичена амортизація 37 - -
Довгострокові фінансові інвестиції:
-які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 40 - -
-інші фінансові інвестиції 45 120 -
Довгострокова дебіторська заборгованість 50 - -
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 55 - -
-первісна вартість інвестиційної нерухомості 56 - -
-знос інвестиційної нерухомості 57 - -
Відстрочені податкові активи 60 - -
Гудвіл 65 - -
Інші необоротні активи 70 - -
Усього за розділом І 80 479 248
ІІ. Оборотні активи
Запаси:
-виробничі запаси 100 - -
-поточні біологічні активи 110 - -
-незавершене виробництво 120 - -
-готова продукція 130 - -
-товари 140 - -
-векселі одержані 150 - -
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість 160 - -
первісна вартість 161 - -
резерв сумнівних боргів 162 - -
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
-з бюджетом 170 2 1
-за виданими авансами 180 - -
-з нарахованих доходів 190 4085 5838
-із внутрішніх розрахунків 200 - -
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 24230 25715
Поточні фінансові інвестиції 220 - -
Грошові кошти та їх еквіваленти:
-в національній валюті 230 38 119
-у тому числі в касі 231 32 38
-в іноземній валюті 240 - -
Інші оборотні активи 250 - -
Усього за розділом ІІ 260 28355 31673
ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 1 -
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 - -
Баланс 280 28835 31921

ПасивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду
І. Власний капітал
Статутний капітал 300 - -
Пайовий капітал 310 1227 1228
Додатковий вкладений капітал 320 - -
Інший додатковий капітал 330 135 135
Резервний капітал 340 2036 2127
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 4174 5863
Неоплачений капітал 360 ( - ) ( - )
Вилучений капітал 370 ( - ) ( - )
Усього за розділом І 380 7572 9353
ІІ. Забезпечення таких витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 - -
Інші забезпечення 410 - -
Сума страхових резервів 415 - -
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 - -
Залишок сформованого призового фонду, що підлягає виплаті переможцям лотереї 417 - -
Залишок сформованого резерву на виплату джек-поту,не забезпеченого сплатою участі у лотереї 418 - -
Цільове фінансування ² 420 - -
Усього за розділом ІІ 430 - -
ІІІ. Довгострокові зобовязання - -
Довгострокові кредити банків 440 - -
Інші довгострокові фінансові зобовязання 450 - -
Відстрочені податкові зобовязання 460 - -
Інші довгострокові зобовязання 470 6223 4290
Усього за розділом ІІІ 480 6223 4290
ІV. Поточні зобовязання
Короткострокові кредити банків 500 - -
Поточна заборгованість за довгостроковими зобовязаннями 510 12311 14312
Векселі видані 520 - -
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 72 17
Поточні зобовязання за розрахунками:
з одержаних авансів 540 - -
з бюджетом 550 1 -
з позабюджетних платежів 560 - -
зі страхування 570 6 2
з оплати праці 580 14 7
з учасниками 590 - -
із внутрішніх розрахунків 600 - -
Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групамивибуття, утримуваними для продажу 605 - -
Інші поточні зобовязання 610 2636 3940
Усього за розділом ІV 620 15040 18278
V. Доходи майбутніх періодів 630 - -
Баланс 640 28835 31921

Звіт про фінансові результати за 2012 рік

Форма № 2 Код за ДКУД 1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 10 - -
Податок на додану вартість 15 - -
Акцизний збір 20 - -
25 - -
Інші вирахування з доходу 30 - -
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 35 - -
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 40 - -
Валовий:
прибуток 050 - -
збиток 55 - -
Інші операційні доходи 60 7518 8256
у т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності 61 - -
Адміністративні витрати 70 -544 -669
Витрати на збут 80 -75 -36
Інші операційні витрати 90 -4883 -4564
у т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності 91 - -
Фінансові результати від операційної діяльності
прибуток 100 2016 2987
збиток 105 - -
Доход від участі в капіталі 110 - -
Інші фінансові доходи 120 - -
Інші доходи¹ 130 - -
Фінансові витрати 140 -238 -447
Втрати від участі в капіталі 150 - -
Інші витрати 160 - -
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 - -
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: прибуток
прибуток 170 1778 2540
збиток 175 - -
у т. ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності 176 - -
у т. ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності 177 - -
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 - -
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 - -
Фінансові результати від звичайної діяльності:
прибуток 190 1778 2540
збиток 195 - -
Надзвичайні:
доходи 200 - -
витрати 205 - -
Податки з надзвичайного прибутку 210 - -
Чистий:
прибуток 220 1778 2540
збиток 225 - -
Забезпечення матеріального заохочення 226 - -

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Код рядка За звітний період За попередній період
Матеріальні затрати 230 52 60
Витрати на оплату праці 240 272 347
Відрахування на соціальні заходи 250 99 124
Амортизація 260 121 138
Інші операційні витрати 270 4958 4600
Разом 280 5502 5269

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Код рядка За звітний період За попередній період
Середньорічна кількість простих акцій 300 - -
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 - -
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 320 - -
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 330 - -
Дивіденди на одну просту акцію 340 - -

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ за 2012 рік

Форма № 3 Код за ДКУД 1801004
Стаття Код За звітний період За аналогічний період попереднього року
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 10 - -
Погашення векселів одержаних 15 - -
Покупців і замовників авансів 20 - -
Повернення авансів 30 - -
Установ банків відсотків за поточними рахунками 35 - -
Бюджету податку на додану вартість 40 - -
Повернення інших податків і зборів (обов’язкових платежів) 45 - -
Отримання субсидій, дотацій 50 - -
Цільового фінансування 60 - -
Боржників неустойки (штрафів, пені) 70 - -
Інші надходження 80 29390 32724
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 90 ( 529 ) ( 2 654 )
Авансів 95 ( - ) ( - )
Повернення авансів 100 ( - ) ( - )
Працівникам 105 ( 271 ) ( 322 )
Витрат на відрядження 110 ( 5 ) ( 5 )
Зобов’язань з податку на додану вартість 115 ( - ) ( - )
Зобов’язань з податку на прибуток 120 ( - ) ( - )
Відрахувань на соціальні заходи 125 ( 113 ) ( 143 )
Зобов’язань з інших податків і зборів (обов’язкових платежів)130( 26 )( 52 )
Цільових внесків 140 ( - ) ( - )
Інші витрачання 145 ( 27 523 ) ( 28 487 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 923 1061
Рух коштів від надзвичайних подій 160 - -
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 923 1061
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:
фінансових інвестицій 180 120 -
необоротних активів 190 - -
майнових комплексів 200 - -
Отримані:
відсотки 210 - -
дивіденди 220 - -
Інші надходження 230 - -
Придбання:
фінансових інвестицій 240 ( - ) ( 120 )
необоротних активів 250 ( 10 ) ( 13 )
майнових комплексів 260 ( - ) ( - )
Інші платежі 270 ( - ) ( - )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 110 ( 133 )
Рух коштів від надзвичайних подій 290 - -
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 110 ( 133 )
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження власного капіталу 310 2 1164
Отримані позики 320 - 400
Інші надходження 330 - -
Погашення позик 340 ( 954 ) ( 1 274 )
Сплачені дивіденди 350 ( - ) ( - )
Інші платежі 360 ( - ) ( 1 444 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 ( 952 ) ( 1 154 )
Рух коштів від надзвичайних подій 380 - -
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 ( 952 ) ( 1 154 )
Чистий рух коштів за звітний період 400 81 ( 226 )
Залишок коштів на початок року 410 38 265
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 - ( 1 )
Залишок коштів на кінець року 430 119 38

ЗВІТ про власний капітал за 2012 рік

Форма № 4 Код за ДКУД 1801005

Стаття Код Статут-
ний
капітал
Пайо-
вий
капі-
тал
Додат-
ковий
вкладе-
ний
капітал
Інший
додат-
ковий
капітал
Резерв-
ний
капітал
Нероз-
поді-
лений
прибу-
ток
Неоп-
лаче-
ний
капі-
тал
Вилу-
чений
капі-
тал
Залишок на початок року 10 - 1227 - 135 2036 4174 - -
Накопичена курсова різниця 10.1 - - - - - - - -
Коригування:
Зміна облікової політики 020 - - - - - - - -
Виправлення помилок 30 - - - - - - - -
Інші зміни 40 - - - - - - - -
Скоригований залишок на початок року 50 - 1227 - 135 2036 4174 - -
Переоцінка активів:
Дооцінка основних засобів 060 - - - - - - - -
Уцінка основних засобів 70 - - - - - - - -
Дооцінка незавершеного будівництва 80 - - - - - - - -
Уцінка незаверше-ного будівництва 90 - - - - - - - -
Дооцінка немате-ріальних активів 100 - - - - - - - -
Уцінка немате-ріальних активів 110 - - - - - - - -
Використання до-оцінки необоротних активів 120 - - - - - - - -
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 130 - - - - - 1778 - -
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди) 140 - - - - - - - -
Спрямування прибутку до статутного капіталу 150 - - - - - - - -
Відрахування до Резервного капіталу 160 - - - - 89 -89 - -
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 170 - - - - - - - -
Внески учасників:
Внески до капіталу 180 - 1 - - 2 - - -
Погашення заборгованості з капіталу 190 - - - - - - - -
Сума чистого при-бутку на створення спеціальних (цільових) фондів 200 - - - - - - - -
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток) 210 - - - - - - - -
Перепродаж викуплених акцій (часток) 220 - - - - - - - -
Анулювання викуплених акцій (часток) 230 - - - - - - - -
Вилучення частки в капіталі 240 - - - - - - - -
Зменшення номінальної вартості акцій 250 - - - - - - - -
Інші зміни в капіталі:
Списання невідшкодованих збитків 260 - - - - - - - -
Безкоштовно отримані активи 270 - - - - - - - -
Інші зміни 280 - - - - - - - -
Разом змін в капіталі 290 - 1 - - 91 1689 - -
Залишок на кінець року 300 - 1228 - 135 2127 5863 - -