Логотип
Річна звітність за 2014 год
Підприємство КРЕДИТНА СПІЛКА «ІСТОК»за ЄДРПОУ 26364449
Територіяза КОАТУУ 5110136900
Організаційно-правова форма господарювання - Кредитна спілказа КОПФГ 925
Орган державного управлінняза СПОДУ  
Вид економічної діяльності - Надання кредитівза КВЕД; 64.19;
Одиниця виміру: тис. грн.  

Баланс на 31 грудня 2014 р.

Форма № 1 Код за ДКУД 1801001

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
1000 4 2
Нематеріальні активи
первісна вартість 1001 17 17
накопичена амортизація 1002 13 15
Незавершені капітальні інвестиції 1005 - -
Основні засоби 1010 147 58
первісна вартість 1011 1090 1017
знос 1012 943 959
Інвестиційна нерухомість 1015 - -
Довгострокові біологічні активи 1020 - -
Довгострокові фінансові інвестиції:
1030 - -
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
інші фінансові інвестиції 1035 - -
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 - -
Відстрочені податкові активи 1045 - -
Інші необоротні активи 1090 - -
Усього за розділом I 1095 151 60
II. Оборотні активи
1100 - -
Запаси
Поточні біологічні активи 1110 - -
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 - -
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
1130 - -
за виданими авансами
з бюджетом 1135 1 -
у тому числі з податку на прибуток 1136 - -
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів 1140 5068 4030
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків 1145 - -
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 28171 33433
Поточні фінансові інвестиції 1160 - -
Гроші та їх еквіваленти 1165 355 30
Готівка 1166 284 26
Рахунки в банках 1167 71 4
Витрати майбутніх періодів 1170 - -
Інші оборотні активи 1190 - -
Усього за розділом II 1195 33595 37493
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 - -
Баланс 1300 33746 37553
Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
1400 1228 1228
Зареєстрований (пайовий) капітал
Капітал у дооцінках 1405 - -
Додатковий капітал 1410 135 135
Резервний капітал 1415 2153 2170
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 5084 4037
Неоплачений капітал 1425 ( - ) ( - )
Вилучений капітал 1430 ( - ) ( - )
Усього за розділом I 1495 8600 7570
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
1500 - -
Відстрочені податкові зобов’язання
Довгострокові кредити банків 1510 - -
Інші довгострокові зобов’язання 1515 9200 5677
Довгострокові забезпечення 1520 - -
Цільове фінансування 1525 - -
Усього за розділом II 1595 9200 5677
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
1600 - -
Короткострокові кредити банків
Поточна кредиторська заборгованість за:
1610 13111 18151
довгостроковими зобов’язаннями
товари, роботи, послуги 1615 4 21
розрахунками з бюджетом 1620 - -
у тому числі з податку на прибуток 1621 - -
розрахунками зі страхування 1625 - 5
розрахунками з оплати праці 1630 - 15
Поточні забезпечення 1660 - -
Доходи майбутніх періодів 1665 - -
Інші поточні зобов’язання 1690 2831 6037
Усього за розділом IІІ 1695 15946 24306
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття
1700 - -
Баланс 1900 33746 37553

Звіт про фінансові результати за 2014 рік

Форма № 2 Код за ДКУД 1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний
період
попереднього року
1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 - -
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( - ) ( - )
Валовий:
прибуток
2090 - -
збиток 2095 ( - ) ( - )
Інші операційні доходи 2120 7138 5555
Адміністративні витрати 2130 ( 366 ) ( 371 )
Витрати на збут 2150 ( - ) ( - )
Інші операційні витрати 2180 ( 7706 ) ( 5728 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
2190 - -
збиток 2195 ( 934 ) ( 552 )
Дохід від участі в капіталі 2200 - -
Інші фінансові доходи 2220 - -
Інші доходи 2240 - -
Фінансові витрати 2250 ( 97 ) ( 202 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( - ) ( - )
Інші витрати 2270 ( - ) ( - )
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
2290 - -
збиток 2295 ( 1031 ) ( 754 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 - -
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 - -
Чистий фінансовий результат:
прибуток
2350 - -
збиток 2355 ( 1031 ) ( 754 )
II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний
період
попереднього року
1 2 3 4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 - -
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 - -
Накопичені курсові різниці 2410 - -
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 - -
Інший сукупний дохід 2445 - -
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 - -
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 - -
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 - -
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 ( 1031 ) ( 754 )
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Назва статті Код рядка За звітний період За аналогічний
період
попереднього року
1 2 3 4
Матеріальні затрати 2500 31 34
Витрати на оплату праці 2505 182 172
Відрахування на соціальні заходи 2510 62 64
Амортизація 2515 91 101
Інші операційні витрати 2520 7706 5736
Разом 2550 8072 6107
ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті Код рядка За звітний період За аналогічний
період
попереднього року
1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 2600 - -
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 - -
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 - -
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 - -
Дивіденди на одну просту акцію 2650 - -

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2014 р.

Форма № 3 Код за ДКУД 1801004

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний
період
попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
3000 - -
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів 3005 - -
у тому числі податку на додану вартість 3006 - -
Цільового фінансування 3010 - -
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 2701 -
Інші надходження 3095 17860 27650
Витрачання на оплату: 3100

Товарів (робіт, послуг) ( 1422 ) ( 394 )
Праці 3105 ( 152 ) ( 176 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 64 ) ( 73 )
Зобов’язань з податків і зборів 3115 ( 302 ) ( 8 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 9326 ) ( - )
Інші витрачання 3190 ( 13892 ) ( 26536 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -4597 463
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
3200 - -
фінансових інвестицій
необоротних активів 3205 - -
Надходження від отриманих: 3215 7115 -
відсотків
дивідендів 3220 - -
Надходження від деривативів 3225 - -
Інші надходження 3250 - -
Витрачання на придбання: 3255

фінансових інвестицій ( - ) ( - )
необоротних активів 3260 ( - ) ( 3 )
Виплати за деривативами 3270 ( - ) ( - )
Інші платежі 3290 ( - ) ( - )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 7115 ( 3 )
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
3300 1 1
Власного капіталу
Отримання позик 3305 - -
Інші надходження 3340 2261 -
Витрачання на: 3345

Викуп власних акцій ( - ) ( - )
Погашення позик 3350 - 225
Сплату дивідендів 3355 ( - ) ( - )
Витрачання на сплату відсотків 3360 5089 -
Інші платежі 3390 ( 16 ) ( - )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -2843 -224
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -325 236
Залишок коштів на початок року 3405 355 119
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 - -
Залишок коштів на кінець року 3415 30 355

ЗВІТ про власний капітал за 2014 рік

Форма № 4 Код за ДКУД 1801005

Стаття Код Зареєстро-ваний (пайовий) капітал Капітал у дооцін-ках Додатко- вий капітал Резер- вний капітал Нерозпо ділений прибуток (непокритий збиток) Неопла- чений капітал Вилу- чений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок
на початок року
4000 1228 - 135 2153 5084 - - 8600
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 - - - - - - - -
Виправлення помилок 4010 - - - - - - - -
Інші зміни 4090 - - - - - - - -
Скоригований залишок на початок року 4095 1228 - 135 2153 5084 - - 8600
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 - - - - -1031 - - -1031
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 - -
- - - - -
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 - - - - - - - -
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 - - - - - - - -
Відрахування до резервного капіталу 4210 - - - 16 -16 - - -
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 - - - 1 - - - 1
Погашення заборгованості з капіталу 4245 - - - - - - - -
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 - - - - - - - -
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 - - - - - - - -
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 - - - - - - - -
Вилучення частки в капіталі 4275 - - - - - - - -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Інші зміни в капіталі 4290 - - - - - - - -
Разом змін у капіталі 4295 - - - 17 -1047 - - -1030
Залишок
на кінець року
4300 1228 - 135 2170 4037 - - 7570

Форма №5