Логотип
Річна звітність за 2015 год
Підприємство КРЕДИТНА СПІЛКА «ІСТОК»за ЄДРПОУ 26364449
Територіяза КОАТУУ 5110136900
Організаційно-правова форма господарювання - Кредитна спілказа КОПФГ 925
Орган державного управлінняза СПОДУ  
Вид економічної діяльності - Надання кредитівза КВЕД; 64.19;
Одиниця виміру: тис. грн.  

Баланс на 31 грудня 2015 р.

Форма № 1 Код за ДКУД 1801001

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
1000 2 1
Нематеріальні активи
первісна вартість 1001 17 4
накопичена амортизація 1002 15 3
Незавершені капітальні інвестиції 1005 - -
Основні засоби 1010 58 22
первісна вартість 1011 1017 161
знос 1012 959 139
Інвестиційна нерухомість 1015 - -
Довгострокові біологічні активи 1020 - -
Довгострокові фінансові інвестиції:
1030 - -
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
інші фінансові інвестиції 1035 - -
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 18036 14997
Відстрочені податкові активи 1045 - -
Інші необоротні активи 1090 - -
Усього за розділом I 1095 18096 15020
II. Оборотні активи
1100 - -
Запаси
Поточні біологічні активи 1110 - -
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 - -
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
1130 - 7
за виданими авансами
з бюджетом 1135 - -
у тому числі з податку на прибуток 1136 - -
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів 1140 4030 3997
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків 1145 - -
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 15397 16690
Поточні фінансові інвестиції 1160 - -
Гроші та їх еквіваленти 1165 30 331
Готівка 1166 26 219
Рахунки в банках 1167 4 112
Витрати майбутніх періодів 1170 - -
Інші оборотні активи 1190 - -
Усього за розділом II 1195 19457 21022
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 - -
Баланс 1300 37553 36042
Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
1400 104 104
Зареєстрований (пайовий) капітал
Капітал у дооцінках 1405 - -
Додатковий капітал 1410 135 135
Резервний капітал 1415 2170 2177
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 4037 4002
Неоплачений капітал 1425 ( - ) ( - )
Вилучений капітал 1430 ( - ) ( - )
Усього за розділом I 1495 6446 6418
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
1500 - -
Відстрочені податкові зобов’язання
Довгострокові кредити банків 1510 - -
Інші довгострокові зобов’язання 1515 5677 6276
Довгострокові забезпечення 1520 - -
Цільове фінансування 1525 - -
Усього за розділом II 1595 5677 6276
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
1600 - -
Короткострокові кредити банків
Поточна кредиторська заборгованість за:
1610 18151 16914
довгостроковими зобов’язаннями
товари, роботи, послуги 1615 21 93
розрахунками з бюджетом 1620 - -
у тому числі з податку на прибуток 1621 - -
розрахунками зі страхування 1625 5 -
розрахунками з оплати праці 1630 15 13
Поточні забезпечення 1660 - 55
Доходи майбутніх періодів 1665 - -
Інші поточні зобов’язання 1690 7161 6023
Усього за розділом IІІ 1695 25430 23348
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття
1700 - -
Баланс 1900 37553 36042

Звіт про фінансові результати за 2015 рік

Форма № 2 Код за ДКУД 1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний
період
попереднього року
1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 6758 7138
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 5633 ) ( 5986 )
Валовий:
прибуток
2090 1125 1152
збиток 2095 ( - ) ( - )
Інші операційні доходи 2120 - -
Адміністративні витрати 2130 ( 898 ) ( 632 )
Витрати на збут 2150 ( - ) ( - )
Інші операційні витрати 2180 ( 826 ) ( 109 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
2190 - 411
збиток 2195 ( 599 ) (
)
Дохід від участі в капіталі 2200 - -
Інші фінансові доходи 2220 - -
Інші доходи 2240 706 -
Фінансові витрати 2250 ( 135 ) ( 97 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( - ) ( - )
Інші витрати 2270 ( - ) ( 1345 )
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
2290 - -
збиток 2295 ( 28 ) ( 1031 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 - -
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 - -
Чистий фінансовий результат:
прибуток
2350 - -
збиток 2355 ( 28 ) ( 1031 )
II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний
період
попереднього року
1 2 3 4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 - -
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 - -
Накопичені курсові різниці 2410 - -
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 - -
Інший сукупний дохід 2445 - -
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 - -
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 - -
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 - -
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 ( 28 ) ( 1031 )
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Назва статті Код рядка За звітний період За аналогічний
період
попереднього року
1 2 3 4
Матеріальні затрати 2500 28 31
Витрати на оплату праці 2505 362 182
Відрахування на соціальні заходи 2510 74 62
Амортизація 2515 38 91
Інші операційні витрати 2520 484 109
Разом 2550 986 475
ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті Код рядка За звітний період За аналогічний
період
попереднього року
1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 2600 - -
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 - -
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 - -
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 - -
Дивіденди на одну просту акцію 2650 - -

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2015 р.

Форма № 3 Код за ДКУД 1801004

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний
період
попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
3000 5144 7115
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів 3005 - -
у тому числі податку на додану вартість 3006 - -
Цільового фінансування 3010 - -
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 2422 2701
Інші надходження 3095 15299 17860
Витрачання на оплату: 3100

Товарів (робіт, послуг) ( 1679 ) ( 1422 )
Праці 3105 ( 275 ) ( 151 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 73 ) ( 64 )
Зобов’язань з податків і зборів 3115 ( 876 ) ( 302 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 2363 ) ( 9326 )
Інші витрачання 3190 ( 18090 ) ( 17749 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -491 -1338
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
3200 - -
фінансових інвестицій
необоротних активів 3205 - -
Надходження від отриманих: 3215 - -
відсотків
дивідендів 3220 - -
Надходження від деривативів 3225 - -
Інші надходження 3250 - -
Витрачання на придбання: 3255

фінансових інвестицій ( - ) ( - )
необоротних активів 3260 ( - ) ( - )
Виплати за деривативами 3270 ( - ) ( - )
Інші платежі 3290 ( - ) ( - )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 - ( - )
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
3300 1 -
Власного капіталу
Отримання позик 3305 - -
Інші надходження 3340 806 1029
Витрачання на: 3345

Викуп власних акцій ( - ) ( - )
Погашення позик 3350 - -
Сплату дивідендів 3355 ( - ) ( - )
Витрачання на сплату відсотків 3360
-
Інші платежі 3390 ( 15 ) ( 16 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 792 1013
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 301 -325
Залишок коштів на початок року 3405 30 355
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 - -
Залишок коштів на кінець року 3415 331 30

ЗВІТ про власний капітал за 2015 рік

Форма № 4 Код за ДКУД 1801005

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
1000 2 1
Нематеріальні активи
первісна вартість 1001 17 4
накопичена амортизація 1002 15 3
Незавершені капітальні інвестиції 1005 - -
Основні засоби 1010 58 22
первісна вартість 1011 1017 161
знос 1012 959 139
Інвестиційна нерухомість 1015 - -
Довгострокові біологічні активи 1020 - -
Довгострокові фінансові інвестиції:
1030 - -
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
інші фінансові інвестиції 1035 - -
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 18036 14997
Відстрочені податкові активи 1045 - -
Інші необоротні активи 1090 - -
Усього за розділом I 1095 18096 15020
II. Оборотні активи
1100 - -
Запаси
Поточні біологічні активи 1110 - -
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 - -
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
1130 - 7
за виданими авансами
з бюджетом 1135 - -
у тому числі з податку на прибуток 1136 - -
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів 1140 4030 3997
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків 1145 - -
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 15397 16690
Поточні фінансові інвестиції 1160 - -
Гроші та їх еквіваленти 1165 30 331
Готівка 1166 26 219
Рахунки в банках 1167 4 112
Витрати майбутніх періодів 1170 - -
Інші оборотні активи 1190 - -
Усього за розділом II 1195 19457 21022
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 - -
Баланс 1300 37553 36042
Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
1400 104 104
Зареєстрований (пайовий) капітал
Капітал у дооцінках 1405 - -
Додатковий капітал 1410 135 135
Резервний капітал 1415 2170 2177
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 4037 4002
Неоплачений капітал 1425 ( - ) ( - )
Вилучений капітал 1430 ( - ) ( - )
Усього за розділом I 1495 6446 6418
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
1500 - -
Відстрочені податкові зобов’язання
Довгострокові кредити банків 1510 - -
Інші довгострокові зобов’язання 1515 5677 6276
Довгострокові забезпечення 1520 - -
Цільове фінансування 1525 - -
Усього за розділом II 1595 5677 6276
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
1600 - -
Короткострокові кредити банків
Поточна кредиторська заборгованість за:
1610 18151 16914
довгостроковими зобов’язаннями
товари, роботи, послуги 1615 21 93
розрахунками з бюджетом 1620 - -
у тому числі з податку на прибуток 1621 - -
розрахунками зі страхування 1625 5 -
розрахунками з оплати праці 1630 15 13
Поточні забезпечення 1660 - 55
Доходи майбутніх періодів 1665 - -
Інші поточні зобов’язання 1690 7161 6023
Усього за розділом IІІ 1695 25430 23348
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття
1700 - -
Баланс 1900 37553 36042